راهبه

لب تر کن

تا سیراب شوم

هوایت

هوای بهشت است

و حضورت

به تقدس کتیبه کوروش

و من

 آن راهبه ای که

در سیاهی چشمانت

خدا را گم کرد

 

شاعر : اعظم قنواتی