تهی

در من

دیوانه ای جا مانده

و روزهایی خالی از آدم ها

 

از تو

دردی به جا مانده

و تقویمی از سالهای رفته

 

عابر به خانه باز نگشته

درد دیوانه

در هیچ برگه ی آزمایشی

دیده نشد …

 

 

شاعر: اعظم قنواتی